Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com