องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแบบสอบถามของประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์  รายงานการติดตามประเมินผลแบบสอบถามของประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 (เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232