องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

(เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232