Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และประกาศแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2559   

 

 

(เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com