องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และประกาศแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2559   

 

 

(เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232