ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)  (เอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ2)  (เอกสารแนบ3)  (เอกสารแนบ4)  (เอกสารแนบ5)  (เอกสารแนบ6)  (เอกสารแนบ7)  (เอกสารแนบ8)