Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)  (เอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ2)  (เอกสารแนบ3)  (เอกสารแนบ4)  (เอกสารแนบ5)  (เอกสารแนบ6)  (เอกสารแนบ7)  (เอกสารแนบ8)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com