Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย pemmanee 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เขียนโดย pemmanee 41
ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เขียนโดย pemmanee 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย pemmanee 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย pemmanee 81
รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย pemmanee 74
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปี 2559 เขียนโดย pemmanee 95
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแบบสอบถามของประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย pemmanee 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 เขียนโดย pemmanee 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 เขียนโดย pemmanee 78

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com