องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 27
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เขียนโดย tambonlae 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562 เขียนโดย tambonlae 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย tambonlae 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ เขียนโดย tambonlae 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย tambonlae 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย tambonlae 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เขียนโดย tambonlae 85
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 เขียนโดย tambonlae 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย tambonlae 167

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232