องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q & A
 9. Socail Network
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       ปก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
        แผนที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3 แผ่นที่ 4 แผ่นที่ 5 แผ่นที่ 6 แผ่นที่ 7 แผ่นที่ 8
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       - แบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับ 1 ฉบับ 2
      - รายงานความพึงพอใจของประชาชน
 17. E - Sevice
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562
      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย * แผนพัฒนาบุคลากร * แผน
       อัตรากำลัง
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33 .การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051