Get Adobe Flash player

manager05
นายจิตร เสียงกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

จากนายก อบต.และ

Written on 01/08/2559, 15:03 by admin
2016-08-01-08-03-45จากใจผู้บริหาร   กราบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลและที่เคารพรักทุกท่าน  กระผม นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ ...

เกี่ยวกับ อบต.และ

สถานที่ท่องเที่ยว

16/08/2559, 15:37 by admin
2016-08-16-08-37-22ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น           ...

paladjpg

นายสุรินทร์ สะสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรในองค์กร

Written on 08/07/2559, 06:08 by admin
2016-07-07-23-08-47นายสุรินทร์ สะสมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ         นายนิธาน ...
Written on 08/07/2559, 05:59 by admin
2016-07-07-22-59-58   นายจิตร เสียงกองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ      นายเชาววิทย์  ...
Written on 29/06/2557, 20:03 by อบต.และ
permanent      นางกฤษณา  ธนะ หัวหน้าสำนักปลัด   นางสาวศศิกานต์...
Written on 29/06/2557, 19:56 by อบต.และ
civil นายภานุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองช่าง นายดนัย  พันธ์พืชผู้ช่วยช่างโยธา นายถวิล...
Written on 27/06/2557, 17:54 by อบต.และ
edu   นางสุธารัตน์  สุทธหลวงผอ. กองการศึกษา   นางพจณี คำสาร ครูผู้ดูแลเด็ก นางวาสนา วงศ์วาท ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวมาลี...
Written on 27/06/2557, 17:38 by
m นางศิริพร  ศิริคำวงศ์ผู้อำนวยการกองคลัง นางบุษบา  พัฒนะพรหมเจ้าพนักงานพัสดุ   นางสาวกัลยาณีย์ ...

แผนการศึกษา

03/07/2560, 14:45 by admin
2017-07-03-07-45-54แผนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลและ อ.ทุ่งช้าง...

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

"สุขภาพดี  มีเกษตรยั่งยืน  สืบสานวัฒนธรรม  นำการศึกษา  

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมป้องกันยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง"

mix sapa

ข่าวประชาสัมพันธ์

17/05/2562, 15:43 by tambonlae
8966951247    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ....
28/02/2562, 14:52 by tambonlae
54697813254897    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านทุ่งอ้าว  หมู่ที่  1  ตำบลและ  จำนวน  3  สาย  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  7,092  ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
21/02/2562, 14:22 by tambonlae
8965214578932568    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  4  พ.ศ....
12/02/2562, 10:26 by tambonlae
89563154765489    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ ...
09/01/2562, 15:06 by tambonlae
8963124578951478      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ 2562     เอกสารแนบ 1         เอกสารแนบ...
09/01/2562, 13:54 by tambonlae
5632547812369847    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ     เอกสารแนบ        เอกสารแนบ (ภาคผนวก ข -...
13/11/2561, 16:10 by tambonlae
8965325147895    ประชาสัมพันธ์ประกาศราชกิจจานุเบกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
08/11/2561, 13:21 by tambonlae
89632154879    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ...
08/11/2561, 10:30 by tambonlae
86653124879    โครงสร้างหน่วยงาน ...
08/11/2561, 10:09 by tambonlae
896214587954      อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ     เอกสารแนบ                                        ...
31/10/2561, 14:05 by tambonlae
8965315489    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ...
31/10/2561, 12:50 by tambonlae
65321458956123    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง  รายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2561     (ต.ค.60)  (พ.ย.60)  (ธ.ค.60)  (ม.ค.61)  (ก.พ.61)  (มี.ค.61)      ...
31/10/2561, 11:59 by tambonlae
89653215469871523    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันกับมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -...
31/10/2561, 10:51 by tambonlae
986521487896547    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ...
19/10/2561, 11:45 by
89563214789          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน  ตุลาคม  2561   (เมษายน - กันยายน 2561)     เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ...
09/10/2561, 10:51 by
875143624589      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2561       เอกสารแนบ 1     เอกสารแนบ 2     เอกสารแนบ 3     เอกสารแนบ 4     เอกสารแนบ...
09/10/2561, 10:46 by
98656123458798    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561     เอกสารแนบ 1       เอกสารแนบ...
09/10/2561, 10:42 by
5642159786314859    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561       เอกสารแนบ 1      เอกสารแนบ...
04/10/2561, 14:30 by
896415789541      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ...
19/09/2561, 10:06 by
84536147894      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ...
13/09/2561, 11:15 by
8965413254789    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ...
31/08/2561, 10:22 by
8962145781325    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ...
23/08/2561, 15:34 by
8962514879    ประชาสัมพันธ์โครงการ  "มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา  เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"   องค์การบริหารส่วนตำบลและ ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" โดยสามารถร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ทุกสภาพ   ...
23/08/2561, 15:16 by
89563254178956      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561       เอกสารแนบ1       เอกสารแนบ2     เอกสารแนบ...
21/08/2561, 14:34 by
8963214575689    ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ....
04/07/2561, 10:29 by
65142395487953125478    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  3  ประจำปีงบประมาณ 2561     (เอกสารแนบ 1)     (เอกสารแนบ...
05/06/2561, 15:14 by
8965478954123    องค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การตีมีด ...
05/06/2561, 14:38 by
89654789    ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 054795232 และโทรสาร 054795232 ต่อ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ส่งผลให้กล่องรับสัญญาณโทรศัพท์ชำรุด อยู่ในระหว่างซ่อมแซม คาดว่าจะใช้เวลา 1 - 2 วัน ทั้งนี้...

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

14/05/2562, 14:19 by tambonlae
56872354789214  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวังผา ม.7 , บ้านน้ำสอด ม.8 , บ้านเฟือยลุง ม.9 , บ้านดวงคำ ม.13...
07/03/2562, 12:17 by tambonlae
8965214631254       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้าว หมุ่ที่ 1...
31/10/2561, 12:55 by tambonlae
89614284369584    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง  รายเดือน  ประจำปีงบประมาณ...
21/08/2561, 11:06 by
89563214578    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1, 3, 4, 9, 11, 14 ...
09/05/2561, 10:23 by
968645216987  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน  5 ...
20/04/2561, 13:21 by
8965148793  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
08/01/2561, 14:54 by
896142879    สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560     (ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...
08/11/2560, 11:15 by
1255555  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
04/09/2560, 09:37 by
114777588เอกสารแนบ   เอกสารแนบ
08/08/2560, 10:45 by
8965321457899874  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ...
18/07/2560, 11:34 by
986135847    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สอบราคาจ้าง   1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันกลาง...
18/07/2560, 11:25 by
89651478563217    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
27/06/2560, 11:57 by
653261487935สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2559...
27/06/2560, 09:04 by
89621578463แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี  2559     (เอกสารแนบ)
11/04/2560, 14:30 by
25555ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
23/03/2560, 12:59 by
85614879การเปิดเผยราคากลาง  โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบและ...
23/03/2560, 11:55 by
8956178ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง  จำนวน  5  โครงการ...

ส่วนงานรับผิดชอบ/งานกิจการสภา

Written on 21/10/2557, 11:13 by
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี ...
thaitambondotcom
Untitled-1

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3324352
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
935
2921
7481
3313689
34047
57962
3324352

ไอพีคุณคือ: 34.229.76.193
วันนี้: 2019-05-24 07:51:35

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความรู้สึกต่อองค์กรนี้มากน้อยแค่ใหน
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

สำหรับผู้ดูและระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com