Get Adobe Flash player

manager05
นายจิตร เสียงกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

จากนายก อบต.และ

Written on 01/08/2559, 15:03 by admin
2016-08-01-08-03-45จากใจผู้บริหาร   กราบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลและที่เคารพรักทุกท่าน  กระผม นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ ...

เกี่ยวกับ อบต.และ

สถานที่ท่องเที่ยว

16/08/2559, 15:37 by admin
2016-08-16-08-37-22ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น           ...

paladjpg

นายสุรินทร์ สะสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรในองค์กร

Written on 08/07/2559, 06:08 by admin
2016-07-07-23-08-47นายสุรินทร์ สะสมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ         นายนิธาน ...
Written on 08/07/2559, 05:59 by admin
2016-07-07-22-59-58   นายจิตร เสียงกองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ    นายเชาววิทย์  ...
Written on 29/06/2557, 20:03 by อบต.และ
permanent      นางกฤษณา  ธนะ หัวหน้าสำนักปลัด   นางสาวศศิกานต์...
Written on 29/06/2557, 19:56 by อบต.และ
civil นายภานุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองช่าง นายดนัย  พันธ์พืชผู้ช่วยช่างโยธา นายถวิล...
Written on 27/06/2557, 17:54 by อบต.และ
edu   นางสุธารัตน์  สุทธหลวงผอ. กองการศึกษา   นางพจณี คำสาร ครูผู้ดูแลเด็ก นางวาสนา วงศ์วาท ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวมาลี...
Written on 27/06/2557, 17:38 by
m นางศิริพร  ศิริคำวงศ์ผู้อำนวยการกองคลัง นางบุษบา  พัฒนะพรหมเจ้าพนักงานพัสดุ   นางสาวกัลยาณีย์ ...

แผนการศึกษา

03/07/2560, 14:45 by admin
2017-07-03-07-45-54แผนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลและ อ.ทุ่งช้าง...

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

"สุขภาพดี  มีเกษตรยั่งยืน  สืบสานวัฒนธรรม  นำการศึกษา  

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมป้องกันยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง"

mix sapa

ข่าวประชาสัมพันธ์

19/09/2561, 10:06 by pemmanee
84536147894      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ...
13/09/2561, 11:15 by pemmanee
8965413254789    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ...
31/08/2561, 10:22 by pemmanee
8962145781325    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ...
23/08/2561, 15:34 by pemmanee
8962514879    ประชาสัมพันธ์โครงการ  "มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา  เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"   องค์การบริหารส่วนตำบลและ ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" โดยสามารถร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ทุกสภาพ   ...
23/08/2561, 15:16 by pemmanee
89563254178956      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561       เอกสารแนบ1       เอกสารแนบ2     เอกสารแนบ...
21/08/2561, 14:34 by pemmanee
8963214575689    ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ....
04/07/2561, 10:29 by pemmanee
65142395487953125478    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  3  ประจำปีงบประมาณ 2561     (เอกสารแนบ 1)     (เอกสารแนบ...
05/06/2561, 15:14 by pemmanee
8965478954123    องค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การตีมีด ...
05/06/2561, 14:38 by pemmanee
89654789    ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 054795232 และโทรสาร 054795232 ต่อ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ส่งผลให้กล่องรับสัญญาณโทรศัพท์ชำรุด อยู่ในระหว่างซ่อมแซม คาดว่าจะใช้เวลา 1 - 2 วัน ทั้งนี้...
05/06/2561, 13:30 by pemmanee
8632458765487  องค์การบริหารส่วนตำบลและ ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและ โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน...
20/04/2561, 13:48 by pemmanee
895144889921    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   (เอกสารแนบ 1)   (เอกสารแนบ 2)   (เอกสารแนบ 3)   (เอกสารแนบ...
04/04/2561, 11:45 by pemmanee
869521458963  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  2  ประจำปีงบประมาณ...
12/03/2561, 13:04 by pemmanee
85623458791574    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ....
12/03/2561, 12:58 by pemmanee
895624178452369    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่...
05/01/2561, 14:01 by pemmanee
89621478953    ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี พ.ศ....
05/01/2561, 13:58 by pemmanee
89614253647896    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ...
28/12/2560, 16:20 by pemmanee
86945189    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ 2561 - 2562   (ระดับตำบล)       (บ้านทุ่งอ้าว ม.1)  (บ้านศาลา ม.2)  (บ้านดอนชัย ม.3)  (บ้านเวียงสอง...
06/12/2560, 09:38 by pemmanee
8962514789  องค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประชาสัมพันธ์การรับโอน  (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล   (เอกสารแนบ)    
21/11/2560, 13:39 by pemmanee
896451324789521    คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ...
20/11/2560, 13:54 by pemmanee
896547895612478    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การจัดทำแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560   (เอกสารแนบ)    
09/11/2560, 13:24 by pemmanee
869531879  องค์การบริหารส่วนตำบลและ ...
27/10/2560, 15:27 by pemmanee
8956251487963258    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   รอบเดือนตุลาคม  (เมษายน - กันยายน 2560)     (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2)  (เอกสารแนบ...
10/10/2560, 10:03 by pemmanee
5631248796    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี ...
10/10/2560, 10:00 by pemmanee
53621478536321    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  4  ประจำปีงบประมาณ...
05/10/2560, 10:12 by pemmanee
865914389  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...
14/09/2560, 13:43 by pemmanee
86954987    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
31/08/2560, 15:43 by pemmanee
89624389    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1  พ.ศ. 2560     (เอกสารแนบ 1) ...
12/07/2560, 10:07 by pemmanee
59878941523    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  3   ประจำปีงบประมาณ  2560  ตั้งแต่เดือน  เมษายน  -  มิถุนายน...

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

21/08/2561, 11:06 by pemmanee
89563214578    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1, 3, 4, 9, 11, 14 ...
09/05/2561, 10:23 by pemmanee
968645216987  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน  5 ...
20/04/2561, 13:21 by pemmanee
8965148793  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
08/01/2561, 14:54 by pemmanee
896142879    สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560     (ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...
08/11/2560, 11:15 by pemmanee
1255555  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
04/09/2560, 09:37 by pemmanee
114777588เอกสารแนบ   เอกสารแนบ
17/08/2560, 09:14 by pemmanee
2255566เอกสารแนบ   เอกสารแนบ
08/08/2560, 10:45 by pemmanee
8965321457899874  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ...
18/07/2560, 11:34 by pemmanee
986135847    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สอบราคาจ้าง   1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันกลาง...
18/07/2560, 11:25 by pemmanee
89651478563217    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
27/06/2560, 11:57 by pemmanee
653261487935สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2559...
27/06/2560, 09:04 by pemmanee
89621578463แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี  2559     (เอกสารแนบ)
11/04/2560, 14:30 by
25555ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
23/03/2560, 12:59 by
85614879การเปิดเผยราคากลาง  โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบและ...
23/03/2560, 11:55 by
8956178ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง  จำนวน  5  โครงการ...
13/08/2559, 15:33 by
232336(เอกสารแนบ 1 )(เอกสารแนบ2)(เอกสารแนบ3)
27/07/2559, 13:32 by
89561324789ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง   การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  จำนวน  3  โครงการ...
27/07/2559, 11:56 by
5412365879ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง   การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน  3  โครงการ  หมู่ที่  2  หมู่ที่...
29/06/2559, 10:59 by
33333(เอกสารแนบ1)(เอกสารแนบ2)(เอกสารแนบ3)

ส่วนงานรับผิดชอบ/งานกิจการสภา

Written on 21/10/2557, 11:13 by
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี ...
thaitambondotcom
Untitled-1

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

2863559
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1556
2083
3639
2842548
41665
72128
2863559

ไอพีคุณคือ: 54.80.58.121
วันนี้: 2018-09-24 18:17:56

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความรู้สึกต่อองค์กรนี้มากน้อยแค่ใหน
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

สำหรับผู้ดูและระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com